خدمات رفع سوختگی انواع فرش

اگر قالی و فرش شما دچار سوختگی شده هست می توانید از خدمات قالیشویی قصرطلایی استفاده نمایید. ما در کوتاه ترین زمان توسط افراد متخصص قالی و فرش شما را مانند روز اول می کنیم.

رفع سوختگی موکت
سوختگی موکت وقتی بصورت سطحی باشد شما میتوانید با استفاده از سنگ پا،برس سیمی ویاتیغ موکت بری باملایمت جهت خواب موکت بکشید،این کار را چندین بار تکرار کنید سوختگی برطرف می شود (مشاوره 09193011226).

دلایل سوختگی فرش

سقوط ذغال گداخته یا سیگار روشن وکبریت واز این دست منجر به ایجاد سوختگی در فرش می شود.اگرمیزان سوختگی کم باشداصلاح آن آسان تر واگر سوختگی شدید باشد ترمیم و رفوی آن قدری دشواراست.

رفع سوختگی فرش
رفع سوختگی فرش